Om oss

”Om oss” handlar egentligen om oss alla som vill verka för ett aktivare Östergötland. Region Östergötland tog initiativet till att enas om en gemensam strategi för fysisk aktivitet, men många personer och organisationer var delaktiga i framtagandet av strategin som togs fram under 2016.

Arbetet har därefter varit inriktat på att integrera strategins intentioner i strategiska mål- och styrdokument på regional och kommunal nivå samt att mobilisera samhällsaktörer och organisationer att följa den. Arbetet handlar också om att skapa forum och mötesplatser, snarare än nätverk och arbetsgrupper.

Via webben och vår Facebook-sida sprider vi alla de goda exempel som ni är med och bidrar till och inspirerar på så sätt fler att sätta Östergötland i rörelse!

Uppdragsledare
Matti Leijon
Folkhälso- och statistikenheten, Region Östergötland

Matti har arbetat med folkhälsofrågor sedan 1999 och var kontaktperson för Östergötland, sk. Budbärare, för den nationella satsningen Sätt Sverige i rörelse 2001. Under åren har det mesta arbetet varit fokuserat på området fysisk aktivitet och på metoder och satsningar som har handlat om att främja fysisk aktivitet. Avhandlingen från 2009 handlar exempelvis om fysisk aktivitet i befolkningen samt metoden Fysisk aktivitet på recept (FaR). Under åren har samverkan skett på såväl nationell som internationell nivå i form av medverkan i olika arbetsgrupper och nätverk samt styrelsearbete i YFA- Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, som bland annat tagit fram de svenska rekommendationerna för fysisk aktivitet och kunskapsbanken FYSS.

– Jag drivs av olika former av samverkan och ser mycket hellre möjligheter än hinder. Tycker att implementeringsaspekterna av strategin är de mest spännande och intressanta.

Kommunikatör, Region Östergötland
Sofie Drake af Hagelsrum

Sofie är kommunikatör på Region Östergötland och har bland annat ansvarat för Nätverket Hälsofrämjande hälso-och sjukvård, Folkhälsoavdelningen på Region Östergötland och arbetat med projekt som Må bar med kultur, Filmtävlingen No smoke och Sunda solvanor. Sofie har tidigare varit informationschef för en SIDA-finansierad organisation som arbetar för barns rättigheter, och har varit projektledare för stadsdelsutvecklingsprojektet Agenda Klockaretorpet.

– Jag brinner för folkhälsa och att genom goda exempel och tydlig kommunikation påverka människor till förändring som gynnar hälsa, demokrati och delaktighet. Kommunikation ska användas just till satsningar som Sätt Östergötland i rörelse.

Redogörelse av tillgängligheten för den här webbplatsen

Region Östergötland står bakom sattostergotlandirorelse.nu. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi arbetar för att åtgärda de bristerna. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.Sättöstergtlandirörelse.nu som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt 5-14 arbetsdagar.
Du kan också kontakta oss genom att skicka e-post till sofie.drake.af.hagelsrum@regionostergotland.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Användare som navigerar med hjälp av tangentbordet får ingen indikation om vart markören är och markören gör stoppar på flera delar av nyhetspuffarna istället för endast en del av puffen.
  • Det saknas möjlighet att hoppa över återkommande innehåll med skipplänk vid tangentbordsnavigation.
  • Frekvent användning av ”läs mer” som kan försvåra för användare med kognitiv nedsättning att tolka innehållet korrekt och även användare som använder skärmläsare.
  • Knapparna saknar label-attribut som ska hjälpa användare att ytterligare förstå länkens innehåll.
  • Delar av innehållet hamnar utanför sin del av ytan när man förstorar texten vilket kan försvåra för användare med nedsatt syn
  • Vissa delar av innehållets text eller andra element har för låg kontrast. Användare med nedsatt färgseende eller nedsatt syn kan få svårt att uppfatta informationen.
  • ALT-text saknas på vissa bilder och filmer och användare med skärmläsare kan inte få del av en beskrivning om innehållet på bilden/film.
  • I artiklar används inte en korrekt rubrikstruktur.

Innehåll som delvis inte uppfyller lagkraven.

Tekniska hjälpmedel

Innehåll som tolkas av tekniska hjälpmedel är inte utvärderat, men kommer att utvärderas av vår leverantör av webbplatsen i höst. Därefter kommer eventuella brister att uppdateras här. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den januari 2021.

Oskäligt betungande anpassning

Region Östergötland åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Videoklipp som publicerats innan 23:e september textas, transkriberas eller syntolkas inte.
Dokument, såsom PDF och Worddokument publicerade innan 23 september 2018 är inte tillgängliga.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en manuell självskattning av webbplatsens tillgänglighet

Redogörelsen uppdaterades senast den 20 september 2020.

 

Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu - med sikte på ett aktivare Östergötland 2025

Det samlade dokumentet för strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu finns
att läsa och skriva ut som PDF här nedanför.

 

Så här har vi gjort – arbetets gång

För uppdraget att ta fram en gemensam strategi för Sätt Östergötland i rörelse.nu tillsattes en uppdragsledare, Matti Leijon, Folkhälsovetare. Därtill skapades en styrgrupp och en referensgrupp, bestående av strateger inom de olika områden inom Region Östergötland som uppdraget omfattar.

Beställare, styr- och arbetsgrupp inom Region Östergötland

Beställare
Lena Lundgren, Hälso- och sjukvårdsdirektör

Styrgrupp
Anna-Carin Forsmark, bitr. Hälso- och sjukvårdsdirektör

Maria Elgstrand, Verksamhetschef VVH inom Centrum för verksamhetsstöd och utveckling

Anna Bowall, Kommunikationsdirektör

Referensgrupp
Katarina Åsberg, Folkhälsovetare, Centrum för verksamhetsstöd och utveckling

Annika Larsson, Folkhälsostrateg, Enheten för samhällsbyggnad, Ledningsstaben

Desirée Hallberg, Hälso- och sjukvårdsstrateg, Hälso- och sjukvårdsenheten, Ledningsstaben

Anna-Karin Schöld, Elin Glad och Linda Karlsson, Hälsoprocessledare i Närsjukvården

Margareta Wandel, Strateg, Enheten kompetens och företagande, Ledningsstaben

Sofie Drake, Kommunikatör, Kommunikationsenheten

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.