Den som tränar regelbundet har färre vårdkontakter och bättre hälsa visar ny forskning

En studie vid Linköpings universitet som nyligen publicerats i BMC Public Health undersökte förekomsten av en lång rad sjukdomar och antalet vårdkontakter hos aktiva medlemmar i idrottsföreningen Friskis&Svettis.

Studien bygger på enkätsvar från drygt 3000 medlemmar i idrottsföreningen Friskis&Svettis i Linköping och Norrköping. De besvarade frågor om sina träningsvanor och hur länge de varit medlemmar i föreningen. Från regionens vårddatalager samlades sedan uppgifter om vilka sjukdomsdiagnoser som föranlett sjukvårdsbesök under de senaste två åren och antal besök totalt hos medlemmarna och en matchad kontrollgrupp.

Forskargruppen fann att hos de som tränat organiserat var förekomsten av diabetes, blodfettsrubbningar och sjuklig övervikt ungefär hälften så stor som hos personer i samma ålder i befolkningen i stort. Dessutom var förekomsten av lungcancer, högt blodtryck, depression och ångest och besvär från rörelseapparaten ovanligare hos medlemmarna.

Det totala antalet besök inom vården var högre hos kontrollgruppen än hos Friskis&Svettis medlemmar, vilket var särskilt tydligt för besök inom slutenvård på sjukhus. Däremot visade det sig att en större andel av personerna i kontrollgruppen aldrig besökte vården alls. Detta väcker enligt forskarna frågor kring om de som tränat organiserat är mer hälsomedvetna och i större utsträckning uppsöker vården i ett tidigare stadium av sjukdom eller i förebyggande syfte.

Det är viktigt att poängtera att med den här typen av studie inte kan svara på frågor kring orsakssamband (s.k. kausalitet) eller relationen till individernas socioekonomi. Det återstår alltså att undersöka om fynden beror på bakomliggande skillnader mellan grupperna eller på träningen i sig. För att svara på den frågan planerar forskarna bakom de aktuella fynden för ytterligare studier, med annan studiedesign.

Studien är ett samarbete mellan forskare på Medicinska fakulteten, Linköpings universitet, vid Institutionen för hälsa, medicin och vård samt Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper. Studien är fritt tillgänglig (Open Access) här: ”Disease prevalence and number of health care visits among members of a nationwide sports organization compared to matched controls” 

Text: Matti Leijon, Region Östergötland

Publicerat: 16 mars, 2021 Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum Faktaansvarig: Matti Leijon

  • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.