Unikt integrationsprojekt utbildar äventyrspedagoger till förskolan

– Tanken med projektet är enkel. Nyanlända ungdomar får gå en ledarskapsutbildning och får sedan komma ut och praktisera på förskolor, som del i ett mobilt team som är till för att avlasta personalen när de har planeringstid. På det sättet lär sig ungdomarna svenska snabbare. De får erfarenhet av att arbeta i förskolan och förhoppningsvis får vi fler som vill arbeta vidare inom barnomsorgen, och det behöver vi!

Det säger Karolina Thorsson, initiativtagare och projektledare för ett unikt samverkansprojekt som slår samman många olika behov och hittar nya möjligheter till samarbete.

– Jag fick idén under flyktingvågen 2015 när jag såg behovet hos alla ensamkommande flyktingar att snabbt slussas in i samhället och lära sig svenska. Jag ville använda kraften och glädjen jag själv upplevt inom idrotten,  på något sätt. Jag visste att idrotten behöver ledare och kommunala verksamheter  behöver fler medarbetare. Så föddes idén till det här projektet, berättar Karolina.

Karolina har lång erfarenhet av arbete med personalfrågor på HR-avdelningen i Linköpings kommun men är nu egen företagare och samarbetar med Omsorgskontorets och FoU Centrums EU projekt Prime. Ledarskapsakademin är ett förslag till modell för integration och personalförsörjning som ska locka fler ungdomar att söka till barnomsorgen som timvikarier. Ledarskapsakademin är ett slags fadderverksamhet där svenska ungdomar kan stötta nyanlända och tillsammans skapa ledarteam som kan ta uppdrag i kommunala förskolor. Till pilotprojektet valdes tolv elever från språkintroduktionen ut, som fick möjlighet att tillsammans med fyra svenska ungdomar gå utbildningen.

– Det vi har gjort är att tidigarelägga de nyanländas praktik, och på det sättet gett dem erfarenheter som de annars hade fått vänta flera år med, förklarar Karolina.

 

Äventyrspedagoger

Ledarskapsakademins program är framtaget tillsammans med KFUM och Linköpings idrottsförbund. Programmets sista del är Äventyrspedagogik, som är riktad till barn i förskoleåldern och har ett tydligt fokus på rörelse.

Pedagogiken är framtagen av idrottsläraren Ninni Kysela och förskollärare Mi Robertini, och syftar till att på ett lekfullt sätt bygga in rörelse och gemenskap i samvaron med barnen.

– Äventyrspedagogiken bygger på nio grundrörelser, som alla barn ska få pröva genom olika lekar och aktiviteter. Pedagogiken är framtagen för att träna motorik, så det passar väldigt bra som sätt att komma igång som ny ledare. Det finns en hel bok med olika lekar och även filmer där man kan gå in och få exempel på aktiviteter att göra med barnen, säger Karolina.

 

Skapa modeller

Praktiken pågår nu fram till jul, sedan ska hela projektet utvärderas. Redan nu har förskolorna som fått hjälp av praktikanterna från Ledarskapsakademin varit mycket positiva.

– Lärarna konstaterar att eleverna går snabbare fram med svenskan när de får komma ut och arbeta på det här sättet. Även förskolorna är positiva och tycker att samarbetet fungerar bra.

Genom att låta praktikanterna ingå i kommunens planeringsteam, så avlastar de personalen när de har planeringstid, och påverkar inte personalens ordinarie verksamhet.

– Syftet med projektet på lång sikt är att skapa modeller och arbetssätt som vi skulle kunna arbeta vidare med och kanske breddinföra längre fram, säger Karolina.

Här kan du läsa om Ledarskapsakademin.

Här kan du läsa mer om Äventyrspedagogerna.

Faktaruta:

Ledarskapsakademins program är framtaget tillsammans med KFUM och Linköpings idrottsförbund och innehåller fyra delar:

 1. Kulturkunskap.
 2. Mitt uppdrag som ledare för barn och unga.
 3. Idrottens värdegrund.
 4. Äventyrspedagogik.

 

De viktigaste samverkansparterna i projektet har varit:

 • Linköpings Idrottsförbund – medverkat i marknadsföring rekrytering och genomförande
 • KFUM Linköping – medverkat i genomförandet av Ledarskapsakademin
 • SISU idrottsutbildarna – medverkat i genomförandet av Ledarskapsakademin
 • Förskolecheferna i Hjulsbro och Kvinneby som tagit emot praktikanter i sina planeringsteam
 • IK Östrias- och Kentys fritidshem som varit arbetsplatsmentorer till unga ledare
 • FoU Centrum på omsorgskontoret i Linköpings kommun som sett möjligheterna med Ledarskapsakademin och integrerat projektet som en del av EU-projekt Prime.

Publicerat: 28 november, 2018 Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum Faktaansvarig: Matti Leijon

Fler goda exempel

en grupp personer i en bassäng
Landet runt: På Röda Korsets behandlingscenter i Malmö behandlas PTSD-drabbade flyktingar med fysisk aktivitet

Landet runt: På Röda Korsets behandlingscenter i Malmö behandlas PTSD-drabbade flyktingar med fysisk aktivitet

Henrik Nilsson är fysioterapeut och arbetar på Röda Korsets behandlingscenter i Malmö. I samverkan med Röda Korsets Högskola har Henrik startat ett forskningsprojekt för flyktingar som drabbats av posttraumatiskt stressyndrom - PTSD. Målet är att undersöka effekten...

Läs mer

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!

 • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.