Fimpa bilen och börja cykla

– Att få folk att fimpa bilen kan liknas vid att få folk att sluta röka. Vilka underliggande värderingar och attityder är det som gör att vi håller fast vid bilen? Varför kramar vi den även vid korta resor, trots att vi vet att cykla går lika snabbt och ger energi, är billigare och förbättrar miljön? Vi vill förändra medarbetarnas attityd till bilen och få dem att utmana sina vanor.

Det säger Anneli Frick, mobilitetssamordnare i Region Östergötland. Hennes uppgift ingår i Region Östergötlands satsning på Grön resplan 2020, där fler ska fimpa bilen och istället välja att gå, cykla eller åka kollektivt till jobbet.

– Hittills har vi lyckats få 600 fler att låta bilen stå. Det kanske inte låter så mycket om man tänker att vi är 13 000 medarbetare, men 600 bilar tar ju ganska stor plats, så det gör verkligen skillnad.

 

90% positiva till gröna resor

Målen i Grön resplan handlar både om kännedom om planen och konkreta åtgärder som ska leda till att färre reser med bil till arbetet.  Även om det kan tyckas vara en svår uppgift, så är det ändå en uppskattad satsning har det visat sig. En klar majoritet, nästan 90 %, av de anställda är positiva till att Region Östergötland som arbetsgivare engagerar sig i medarbetarnas resor till och från arbetet.

– Att få folk att släppa taget om bilen för resor kortare än 3 km är en utmaning som framför allt handlar om attityder – det är sällan en praktisk fråga. Att ta sig till jobbet är för många en vanesak som man har svårt att ändra, men resultaten av utvärderingen av Grön resplan visar ju att det faktiskt går, förklarar Anneli Frick.

 

4-stegsprincipen banar väg

Det är många olika saker som krävs för att människor ska tippa över och faktiskt fimpa bilen och cykla istället. Anneli beskriver den så kallade 4-stegsprincipen som en grund för att exempelvis öka användningen av cykeln.

– Det mest resurseffektiva är att jobba med steg 1 och 2, nämligen att påverka attityderna och effektivisera det befintliga vägnätet för cykeln. Gör vi det så behöver vi inte göra lika mycket av steg 3 och 4, som handlar om att i olika omfattning bygga om staden till förmån för cykeln, konstaterar Anneli.

 

Regional cykelstrategi viktigt kunskapsunderlag

För att skapa mer och säkrare cykeltrafik har Region Östergötland tagit fram en regional cykelstrategi. Den regionala cykelstrategin är ett kunskapsunderlag som både används för att kartlägga cykelvägarnas standard och brister, och visar på vilka faktorer som påverkar cyklingen. Eleonor Mörk är samordnare och har varit med och tagit fram cykelstrategin.

– Nästan hälften av de identifierade cykelstråken i länet har redan nu bilfri cykelväg. Det betyder att det finns goda förutsättningar för många fler att cykla till jobbet, säger Eleonor.

Med identifierade cykelstråk menar man sträckor mellan olika orter där det bor flest och avstånden är tillräckligt gynnsamma för att cykling ska vara det bästa alternativet jämfört med andra färdsätt. Kartläggningen i cykelstrategin visar att 40% av alla östgötar har mindre än 5 km till jobbet, och i vissa kommuner har nära 50% av befolkningen mindre än 2,5 km till arbetet.

 

Cykeln är framtiden

Förutom säkra cykelvägar arbetar man med att undanröja andra hinder för cykling, som exempelvis att åtgärda problem med cykelstölder, satsa på kampanj för att cykla och gå till jobbet, serva medarbetarans cyklar med mera.

– Vi har betydligt fler cykelställ och hoppas kunna bygga cykelgarage på flera ställen, berättar Anneli.

Hyrcyklar är ett projekt som Linköpings kommun driver,  som Anneli hoppas ska få fler att se cykeln som det självklara alternativet.

– I all förändring krävs det att många faktorer samverkar – att fördelarna vinner över motståndet mot att ändra sin vana. De gemensamma åtgärder som vi planerar, tillsammans med att det blir allt dyrare att ta sig fram och även parkera med bilen i centrala delarna av våra största städer, ser vi påverkar fler och fler att fimpa bilen, avslutar Annelie Frick. Cykeln är vår framtid!

 

Fakta om Grön resplan i Region Östergötland
 • Resorna med hållbara färdmedel har ökat med 8 %, från en andel på 50 % år 2011/2012 till 54 % år 2015,vilket lett till ökad fysisk aktivitet och bättre hälsa hos medarbetarna.
 • Bilresorna har minskat med 8 %, från en andel på 50 % år 2011/2012 till 46 % år 2015, vilket lett till ett minskat behov av parkeringsplatser och minskade utsläpp av koldioxid.
 • Klimateffekten av det förändrade resandet är en minskning med cirka 1 300 ton koldioxid, vilket innebär en minskning med cirka 13 % jämfört med 2011/2012 inkl. effekten av teknikutveckling.
Några av de åtgärder som Region Östergötland satsat på för att fler ska fimpa bilen och välja cykel eller kollektivtrafik är:
 •  Mobilitetssamordnare
 • Kampanjer
 • Bättre och fler cykelparkeringar
 • Tryckluft
 • Vårfixa din cykel – ett samarbete med lokala cykalhandlare
 • Bättre cykelvägar i kommundialog
 • Information om kollektivtrafik
 • Realtidsinfo för kollektivtrafik
 • Anpassade kollektivtrafikavgångar
 • Laddmöjligeter för elfordon
 • Test-period med kollektivtrafik
 • Parkeringsstyrning

Fler goda exempel

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!

 • Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete med sikte på ett aktivare östergötland 2025. Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet – där nyckeln till framgång är samverkan. Fundera på hur du och din organisation kan medverka till det.